Webpages of Tamil Electronic Library ©K. KalyanasundaramLiterary Works of M. Karunanidhi


M. Karunanidhi
(1924 - )
 • Tale of the anklet = Silappathikaram (ancien Tamil epic by Ilango Adigal): play by M. Karunanithi (1967) ; English rendering by T. G. Narayanaswamy. [1st ed.]. Madras : Tamizhkani Pathippagam, 1976
 • kuRaLOviyam. Chennai : Parati Patippakam, 1985. 1st ed.
 • kuRaL-portraits : Dr. Kalaignar M. Karunanidhi's Kuralovium, a translation from Tamil by K. Chellappan. 1st ed. Annamalainagar : Annamalai University, 1989.
 • ilankait thamizha!, ithu keLai!. Chennai : Parati Nilaiyam, 1981.
 • inthiyAvil oru thiivu. Madras : 1978.
 • kaNNatakkam. Tirucci, Tiravitappannai, 2nd ed. [1969].
 • mutiyAta thotar kathai. Chennai : Tamizhocai Patippakam, 1982.
 • nAlayini. [1968].
 • nenjukku niithi. Chennai : Tinamani Katir Veliyitu, 1975
 • niithi kettu netiyApayaNam. Chennai : Parati Nilaiyam, 1981, 1st ed.
 • Oli pataitta kanninay, va, va!. Chennai : Parati Patippakam, 1982.
 • orE iraththam. Chennai: Tamizhlkkani Patippakam, 1980; Chennai : Parati Patippakam
 • pazhakkUtai, 2nd ed, Tirucci : Tiravitappannai, [1968].
 • pEcum kalai vaLarppOm, 1st ed. Chennai : Parati Patippakam, 1981.
 • Poems, by M. Karunanidhi ; translated into English by Krishna Srinivas. Madras : Poets Press, India, c1989.
 • puthaiyal.Chennai : Parati Patippakam, 1975.
 • rOmApurip pANtiyan. Chennai : Parati Patippakam, [1974].
 • thEnalaikal, 3rd ed. Chennai : Parati Patippakam, 1982.
 • Tiruvalar Teciyam Pillai. 2nd ed, Chennai : Anpu Nilaiyam, [1967].
 • vaira maNikaL, 2nd ed Chennai : Parati Patippakam, 1982.
 • VeLLikkizhamai.Chennai : Parati Patippakam, [1968].
 • Yaral? yaral? yaral? Chennai: Parati Nilaiyam, 1981.
 • pAyum puli paNdAraka vanniyan, Chennai : Parati Patippakam
 • arumbu, Chennai : Parati Patippakam
 • orE maram pUththathu, Chennai : Parati Patippakam
 • maNi makutam, Chennai : Parati Patippakam
 • punitha rAjyam, Chennai : Parati Patippakam
 • manOkarA, Chennai : Parati Patippakam
 • vaNdikAran makan, Chennai : Parati Patippakam
 • pOr muracu, Chennai : Parati Patippakam
 • kizhavan kizhavu, Chennai : Parati Patippakam
 • iniyavai irupathu, Chennai : Parati Patippakam
 • Aru mAtha kadungkAval, Chennai : Parati Patippakam
 • mahAn peRRa makaL, Chennai : Parati Patippakam
 • cinna cinna malarkaL, Chennai : Parati Patippakam
 • mEdaiyilE viiciya melliya pUngkARRu, Chennai : Parati Patippakam
 • Kalainjarin Tenpantic cinkam., 1st ed Chennai : Apirami Publications, 1983.
 • Kalainjarin kavitaikal. Putiyakavitaikal cerkkappatta, 1977. 2nd ed. Chennai : Parati Patippakam, 1982.
 • Kalainjar tirai icaip patalkal. tokuppu, Ceylon Vijayenthiran, 1st ed. Chennai : Kantalakam, 1989.
 • Kalainjar kavitaiyil kantetutta muttukkal. tokuppaciriyar, Pi. El. Rajentiran, 1st ed., Chennai : Puvalaki Patippakam, 1990.
 • Kalainjar katitam. 1st ed. Chennai : Apirami Nilaiyam, 1986.
 • Kalainjar Karunanitiyin cirukataikal, 2nd ed. Chennai : Parati Patippakam, 1982.
 • Kalainjar kalanciyam. tokuppaciriyar Ki. Cu. Kirusnacami ; patippaciriyar Cita. Irajentiran. 1st ed. Chennai: Parati Patippakam, 1989.
 • kalainjarin colnayam, Chennai : Parati Patippakam
 • kalainjarin navamaNikaL, Chennai : Parati Patippakam
 • kalinjarin muththamizh, Chennai : Parati Patippakam
 • kalainjarin uvamai nayam, Chennai : Parati Patippakam
 • kalainjarin cinthanai citharalkaL, Chennai : Parati Patippakam
 • kalainjarin muthukkuviyal, Chennai : Parati Patippakam

  Bharathi Pathippakam (106 Usman Road, T Nagar, Chennai 600 017 Tel: 91-44-434 0205) has published majority of the literary works of Karunanidhi.


 • or
  Return to the Homepage of Tamil Electronic Library

  This file was last updated on Jan 8, 98
  You are th
  Visitor of this Homepage since October 10, 2002  Visitors till date:

  This page hosted by efree2net.com