happy gif Webpages of Tamil Electronic Library © K. KalyanasundaramA list of Tamil Novels of well known authors of 20th Century


20th Century Tamil Authors and Their Works
Following is a select collection of works of 20th Century authors with the name of the publisher shown (in three letter code ) in parenthesis. A list of publishers with their three letter code can be found at the end of this page.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TRANSLITERATION SCHEME USED (Madurai/Adami)
vowels: a, aa/A, i, ii/I/ee, u, U/uu/oo, e, E, ai, o, O, au/ow, q/ah
consonants: k/g, ng/NG, c/ch, ny/NY, t/d, N, th/dh, n^, p, m,
y, r, l, v, z/zh, L, R, n
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
aikkan
 • karikalan kanavu (VAP)

akilan (P.V. akilANdam, 1922-1988)
 • ciththirap pAvai (TPA)
 • vEngkaiyin main^than (TPA)
 • kAyal vizhi (TPA)
 • neNYcinalaikaL (TPA)
 • eri malai (TPA)
 • cakthivEl (TPA)
 • n^ilavinilE (TPA)
 • nalla paiyan (TPA)
 • peN (TPA)
 • engkE pOhirOm (TPA)
 • pAvai viLakku
 • inba ninaivu
 • thuNaivi
 • cinEkithi
 • nengin alaigaL
 • avaLukku
 • vazhvu engE
 • canthippu
 • puthu veLLam
 • koLLaikkAran
 • vetrithi thirunakar
 • pAzhmark kAttinilE

anurAdhA ramaNan
 • uruha marukkum mezhukuvarthi(VAP) thoongum ninaivuhal (VAP)
 • kaRpoorak kARRu (TMP)
 • ethanai kAlam unakkAka (TMP)
 • puvanA ennum puyal (TMP)
 • yarumingkE rAmanillO (TMP)
 • mazhaikAla mallikaikaL (TMP)
 • viLakkilla cathirangkaL (TMP)
 • rakaciyak kanavugaL (TMP)
 • an^tharathil Or Unycal (TMP)
 • kAdal yAthirai (TMP)
 • mEham thEdum vAnam (TMP)
 • vazhikAti vazhi thavaRukiRathu (TMP)
 • mAyamanam (TMP)
 • nizhalukku Engkum marangkaL (TMP)
 • thenRalE AdivA (TMP)
 • candhippu thodarum (TMP)
 • vidyacamAi vidya (TMP)
 • thuNaiyak oru paRavai (TMP)
 • kAdalukku oru(th)thii (TMP)
 • maran^thu pO nenycamE (TMP)
 • collAthE yARum kEttal
 • n^ii mattum varalAm (TMP)
 • ivar thAn konycam kavani
 • vilahavA pazhakinOm (TMP)
 • enRum un rANi (TMP)
 • iraNdAvathu vAzhkkai (TMP)
 • thottil cugam (TMP)
 • mungthanaith thottil (TMP)
 • muthamitta coppanangkaL (TMP)
 • thEvai oru cin^Ekathi (TMP)
 • anubhava alaikaL (TMP)
 • ippadiku n^anRiyudan (TMP)
 • kOlaththai maRRavA (TMP)
 • kanavOdu cilan^AL (TMP)

anuttamA (Rajeswari Padmanabhan, 1922 - )
 • curuthipEdam
 • kEtta varam (AP)
 • orE oru vArthai (AP)
 • inbaththEn
 • maNalviidu
 • jeyanthipurath thiruvizha
 • arpavishayam
 • prEmakiitham
 • naintha vuLLam (AP)
 • thavam (AP)

appas, mu
 • nilA avaL vAnaththu mElE (MMP)
 • thidukkidac ceikiRArkaL (MMP)
 • kuLirkAlak kuRRangkaL (MMP)

cANdilyan (S. Bhasyam, 1910-1987)
 • kadalpuRa I-III(1 set) (VAP)
 • yavana raaNi I,II(I set)(VAP)
 • jaladeepam I-III (I set) (VAP)
 • raajamuthirai I,II(I set) (VAP)
 • mannan mahaL (110.00) (VAP)
 • kanni maadam (VAP)
 • raaja thilakam (VAP)
 • moonkil kOtai (VAP)
 • udaya bhAnu (VAP)
 • nilamangai (VAP)
 • chandiramathi (VAP)
 • vasantha kaalam (VAP)
 • mohini vAnam (VAP)
 • naaha deepam (VAP )
 • malai vaacal (VAP)
 • cerancelvi (VAP )
 • vilai raaNi (VAP)
 • pallava thilakam
 • jeeva bhoomi(VAP)
 • manjal aaRu
 • ilaya raaNi (VAP)
 • neelavaLLi (VAP)
 • chittiranjani (VAP)
 • indirakumAri (VAP)
 • mangaladEvi (VAP)
 • naaga dEvi (VAP)
 • raaja yOham (VAP)
 • avani sundari (VAP)
 • neelvizhi (VAP)
 • jalamOhini (VAP)
 • kavarnda kaNgal (VAP)
 • raaNiyin kanavu (VAP)
 • raaNa hameer (VAP)
 • madhumalar (VAP)
 • vacantha kAlam
 • raaja pErihai
 • maNYal Aru
 • mUngkil kOttai
 • pANdiyan pavAni
 • palAthkAram

dEvan (mahAdEvan. R, 1913-1957)
 • CID chandru
 • justice jagannAthan
 • thuppariyum cAmbu
 • mistar vEthantham
 • lakshmi katAksham
 • kalyANi
 • rAjaththin manOratham
 • kOmathiyin kAthalan
 • rajAmaNi
 • mis jAnaki

bAlakumAran
 • pOradum peNmaNikaL (TMP)
 • cin^EkamuLLa cingkam (TMP)
 • kAdal veNNilA (TMP)
 • n^AnE enakkoru pOdimaram (TMP)
 • ini en murai (TMP)
 • Asai ennum vEdam
 • en kaNmaNi (TMP)
 • akalyA (TMP)
 • merkurip pookkaL (TMP)
 • karaiyOra mudalaikaL (TMP)
 • enRenRum anbudan (TMP)
 • kAnal thAham (TMP)
 • etta n^inRu cutta nilA (TMP)
 • viciRi cAmiyar (TMP)
 • cundari kaNNal oru cEdhi (TMP)
 • Asaik kadal (TMP)
 • adukku malli (TMP)
 • nellic choRu (TMP)
 • vanni maraththali (TMP)
 • iravil kavithai (TMP)
 • anbukku panycmillai (TMP)
 • Anan^da vayal (TMP)
 • oru vazhippAdhai (TMP)
 • kirushNa arjunan (TMP)
 • thAyumAnavan (TMP)
 • irumbukku kudiraigal
 • munkathaic curukkam (TMP)
 • cinna cinna vattangkaL (TMP)
 • panthayap puRA (TMP)
 • varNa viyApAram (TMP)
 • iniyellAm cukamE (TMP)
 • thalaiyaNaip pUkkaL (TMP)
 • vilvamaram (TMP)
 • palAmaram (TMP)
 • kanavukaL viRpavan (TMP)
 • uravil kalanthu uNarvil n^anainthu(TMP)
 • pakal viLakku (TMP)
 • thirumaNath theevu (TMP)
 • maNal nathi (TMP)
 • mAnasa dEvi (TMP)
 • AruyirE mannavanE (TMP)
 • thuppuL kodi (TMP)
 • payanikaL kavanikkavum (TMP)
 • mEyccal maidAnam (TMP)
 • inithu inithu kAthal inithu (TMP)
 • marakkAl (TMP)
 • kaNNAdi kOpurangkaL (TMP)
 • irumbuk kuthiraikaL (TMP)
 • en manathu thAmaraippU (TMP)
 • maunamE kAthalAka (TMP)
 • n^ii varuvAi ena (TMP)
 • unnidaththil ennaik koduththEn (TMP)
 • kanavuk kudiththanam (TMP)
 • kaiviicammA kai viicu (TMP)
 • uLLam kavar kaLvan (TMP)
 • iraNdAvathu cUriyan (TMP)
 • n^ilAvE vA (TMP)
 • kadarpAlam (TMP)
 • ini iravu ezhunthiru (TMP)

civacangkari (1942 - )
 • naan nanaaha (VAP)
 • paalangaL (VAP)
 • ethaRkAha (TMP)
 • Ayiram kAlatthup payir (TMP)
 • ithuvum thajmahAl thAn (TMP)
 • AyuL thaNdanai (TMP)
 • pirayaccitham (TMP)
 • kARRuLLapOthE (TMP)
 • mookkaNAngkayiRu (TMP)
 • tirangkAl (TMP)
 • oru cingkam muyalAkirathu (TMP)
 • oovar doose (TMP)
 • thiirvu (TMP)
 • maN kuthiraikaL (TMP)
 • ruci kaNda poonai(TMP)
 • adu cari appuRam (TMP)
 • aravindar collukiRar (TMP)
 • ini thodarathu (TMP)
 • kAdal enpadu eduvarai (TMP)
 • manam kavarn^tha malEsiya (TMP)
 • oru pahal oru iravu (TMP)
 • n^ool ENi (TMP)
 • theppak kuLam (TMP)
 • malaiyin adutha pakkam (TMP)
 • andamA romba nallavangka (TMP)
 • pacchon^thigal (TMP)
 • en kaNNOttathil (TMP)
 • appA (TMP)
 • uyarn^thavarhaL (TMP)
 • puduppudu anubhavangkal (TMP)
 • katta maN (TMP)
 • kutti (TMP)
 • thavam (TMP)
 • karuNaik kolai (TMP)
 • surA meengal (TMP)
 • uNNmaik kathaikal (TMP)
 • n^atpu (TMP)
 • kaN ketta pin (TMP)
 • innoru kAraNam (TMP)
 • poi (TMP)
 • oRRap paravai (TMP)
 • tappuk kaNakku (TMP)
 • avan (TMP)
 • oru appAvum iraNdu peNkaLum (TMP)
 • ammA (TMP)
 • vaLartha kada (TMP)
 • kuzhappangkaL (TMP)
 • iraNdu pEr (TMP)
 • konycam yOcikkalamE (TMP)
 • nappAcai (TMP)
 • 47 naatkaL
 • oru manithanin kathai
 • chinna nool kanda nammai sirappadutthuvadu (VAP)

carOja rAmamUrthi (1921- )
 • paniththuLi
 • muthuccippi
 • iruLum oLiyum
 • vazhiththuNai
 • iru kathaikaL
 • navarAthhrip paricu

cundarEsan, je. aar
 • nerungki nerungi vaRukiRaL (MMP)
 • pAcAngku (MMP)
 • pUngkARRu (MMP)
 • kungkumam (MMP)
 • kAthampAvin ethiri (MMP)
 • muLLin kAthal (MMP)
 • manas (MMP)
 • ponnin ponnakai (MMP)

cujAthA (S. rangarAjan, 1935- )
 • srirangkathu thEvadaikaL (TMP)
 • vairangkaL (TMP)
 • anithAvin kAthalkaL (TMP)
 • maRuthal varum (TMP)
 • enRavathu oru n^AL (TMP)
 • vinynyapf pArvaiyilirundu (TMP)
 • vacanthakAla kuRRangkaL (TMP)
 • adutha nORRANdu (TMP)
 • kanavuth thozhiRchalai (TMP)
 • karaiyellam chenbakappU (TMP)
 • oru pirayANam oru kolai (TMP)
 • kaduvuL van^dirun^dar (TMP)
 • gurupracAd kadaici dinam (TMP)
 • AdalinAl kAdal ceivIr (TMP)
 • nijathai thEdi (TMP)
 • irayil punnahai (TMP)
 • Ayirathil iruvar (TMP)
 • thanga muduchchu (TMP)
 • pirivOm canthippOm I, II (TMP)
 • appA anbuLLa appA (TMP)
 • thicai kaNdEn vankaNdEn (TMP)
 • pathinAlu n^AtkaL (TMP)
 • maRupadiyum ganEsh (TMP)
 • ethaiyum oru muRai (TMP)
 • UNYal (TMP)
 • jannal malar (TMP)
 • niramaRRa vAnavil (TMP)
 • mErkE oru kuRRam (TMP)
 • madhyamar (TMP)
 • mis thamizh thayE n^amaskAram (TMP)
 • vivAdhangkaL vimarcanangkaL (TMP)
 • Ayiram oLippori vArthaikaL (TMP)
 • cinnakuyili (TMP)
 • kANNikai
 • appavin Austin (VAP)
 • vAimaiyE cilasamayam vellum (VAP)
 • vasanthi X vasanth (VAP)
 • ganEsh X vasanth (VAP)
 • nillungaL raajavE (VAP)
 • en iniya iyandhira ( I & II) (KUP)
 • priyA (KUP)
 • gAyathri(KUP)
 • nnrendhiranin vinOdha (KUP)
 • vazhkku (Drama) (KUP)
 • nailAn kayiru
 • nil kavani thattu
 • vAnam ennum viithiyilE
 • nirvANa nakaram
 • karaiyellAm cenpakappU
 • apsarA
 • marupadiyum kanEsh
 • thEdAthE
 • vacanthakAla kuRRangkaL
 • srirangkAttu thEvathaikaL
 • irayil punnakai
 • pothu maraththu puthu mukangkaL
 • athanAl kAthal ceiviir
 • vAimaye cila camayam vellum
 • irupaththinAngku rupAi thIvu
 • hostal thinangkaL
 • kannaiyazhin kadaisi pAkkangal(KUP)

cuprajA
 • paNam, peN, pakai (MMP)
 • kol, kol en thOzhA (MMP)
 • thOttA thOttam (MMP)

camudhram cu.
 • manam kotti manidharhal (VAP)
 • innoru urimai (VAP)
 • avaLukkaha (VAP)
 • vaada malli (VAP)
carOjA rAmamUrthi
 • muthuch chippi (VAP)
 • arangam (VAP)
 • vAcanthi
 • kuttravaaLi (novel) (VAP)
 • vErkaLaith thEdi (VAP)
caraswathi ramn^Ath
 • maha nanda (marathi) (VAP)
 • nandini (sindi novel) (VAP)

cOmu mee. pa.
 • veedhik kanavu (VAP) nandavanam (VAP)
 • madhulangkanru (VAP)
 • impon metti (VAP)
dEvi bAlA
 • veliye theriyum verhal (VAP)
 • naaLoru poomalarum (VAP)
 • kanaak kaanum kangal (VAP)

gowdama neelambaran
 • pallava mohini (VAP)
 • nila mutram (VAP)

indirA pArthacArathi (Dr. Ranganathan Parthasarathy, 1931- )
 • kuruthippunal (TPA)
 • aurangkaceep (TPA)
 • aakacaththAmarai (TPA)
 • thanthira pUmi
 • kaala veLLam (1968)
 • cuthanthira pUmi
 • thiivukaL
 • nilamEnthum nallAl
 • mAyamAn vEttai
 • venthu thaNintha kAdukaL
 • ucci veyyil
 • vezhangkaL
 • helikaptarkaL irangivittana
 • akni
 • manitha theivangkaL
 • nAcakkAra kumpal
 • yukatarmaan
 • mazhai

indirA coundararAjan
 • kAdal uddam (VAP)
 • ondrin niram irandu (VAP)
 • krishnadhasi (VAP)

in^dumathi
 • thoduvAna manitharkaL (TPA)
 • tharaimEl irangum vimAngal (KUP)
 • sakthi (KUP)

jAvar citArAman
 • minnal, mazhai, mOhini (AP)
 • paNam, peN, pAcam (AP)
 • udal, poruL, Ananthi (AP)
 • n^AnE n^An (AP)
 • corkkaththil puyal (AP)
 • kAcE kadavuL (AP)

jeyakAnthan, thaNdapANi (1934- )
 • pArisukkup pO (MPN)
 • cila n^ErangkaLil cila manithargaL (MPN)
 • cun^dara kANdam (MPN)
 • oru n^adigai n^Adagam pArkiRaL (MPN)
 • jeya jeya caNYkara (MPN)
 • oru manithan oru veedu oru ulakam (MPN)
 • kaRRu veLiyinilE (MPN)
 • unnaippOl oruvan (MPN)
 • kOkila enna ceiduvittAL (MPN)
 • innum oru peNNin kathai (MPN)
 • vAzhkai azhaikiRathu (MPN)
 • cinimAvukku pOna ciththaL (MPN)
 • in^dha nErathil ivaL (MPN)
 • yArukkA azhuthAn (MPN)
 • piraLayam (MPN)
 • kai vilangku (MPN)
 • pirammOpadEsam (MPN)
 • kangai engE pohiRaL (MPN)
 • eesvara allA thErA rAm (MPN)
 • idaya rANikaLum ispEdu rAjAkkaLum (MPN)
 • kazhuththil vizunda mAlai (MPN)
 • pAvam oru pAppAththu (MPN)
 • O amerikka (MPN)
 • ovvoru kUraikkum kIzhE (MPN)
 • aayudha poojai (MPN)
 • moongil kAttu n^ilA (MPN)
 • kAththirukka oruththi (MPN)
 • illAthavarkaL (MPN)
 • oorukku n^ooru pEr (MPN)
 • enggengku kANinum (MPN)
 • karu (MPN)
 • oru manithanum cila erumai mAdukaLum (MPN)
 • karikkOdukaL (MPN)
 • karuNaiyinAl alla (MPN)
 • an^tha akkAvaith thEdi (MPN)
 • pAttimArkaLum pEththimArkaLum (MPN)
 • rishi moolam (MPN)
 • appAvukku appA conna kadaikaL (MPN)
 • gangai engE pOhirAL
 • kaivilangi
 • pAzhpEtham
 • inippum karippum
 • tharkkam
 • thurkai
 • urangkuvathu pOlum
 • yukacAnthi
 • antharangkam punithamAnathu
 • kurupiitam

jekacirpiyan (1920-1978)
 • thiruccirambalam (1958)
 • ALavAi azhakan (1960)
 • pattinakkOttam (1964)
 • maNNin kuraL (1961)
 • kilingjal kOpuram (1969)
 • Ezhmaiyin paricu (1948)
 • cAvin muththam (1949)
 • kombuththEn (1951)
 • mathurAnthaki (1955)
 • nAyaki narcOnai (1959)
 • Umaikkuyil (1960)
 • poykkAl kuthirai (1960)
 • makarayazh mangkai (1961)
 • nondippiLLaiyAr (1961)
 • corkaththin nizhal (1962)
 • narikkuraththi (1964),
 • mArampAvai (1964)
 • kAval theivam (1967)
 • iniya neNYcam (1967)
 • katikAracciththar (1967)
 • nizhalin karpu (1969)
 • kANakkidaikAtha thaNYam (1970)
 • ajanayanam (1972)
 • mOkamanthiram (1973)
 • nanthi varman kAthali

jawahar, kE. ji
 • kAthalukku vEliyillai (MMP)
 • OdAthE kolaikArA (MMP)
 • ella viLakkum civappalla (MMP)
 • vidinthAl vipariitham (MMP)
 • kAthal varam thA (MMP)

je.dee. aar
 • kuRRaththin thuvakka vizhA (MMP) kAkithak kuRRangkaL (MMP)
 • kollAmath thutikkuthu manacu (MMP) kAthal enpathu kolai varai (MMP)
 • hello inspector (MMP)
 • an^tha poNNU vENdAm (MMP)
 • vENdum vipariitham (MMP)
 • kAthal kAlam ithu (MMP)
 • uyiraith thanthuvidu (MMP)
 • thiRakkAthE, apAyam (MMP)
 • ammA viittuc ciithanam (MMP)
 • kolai vAricu (MMP)
 • kaLavukku kai koduppOm (MMP)
 • thottukkolla Acai (MMP)

karuNAn^ithi
 • pongi varum puthu veLLam (TMP)
 • iLaiya camudAyam ezhukavE (TMP)
 • neNYukku n^iithi pAkam (TMP)
 • cangkath thamizh
 • pAyumpuli paNdAraka vaNNiyam (TMP)
 • thenpANdi cingkam (TMP)
 • ponnar cangkar (TMP)

kalki (R. Krishnamurthi, 1899-1954)
 • ponniyin selvan I-V (1950-55,VAP)
 • alai Osai (1948, VAP)
 • civakAmiyin cabadam(1944, VAP)
 • pArthiban kanavu (1941, VAP)
 • maadathEvan kanai (VAP)
 • veeNai bhavani(VAP)
 • jameendAr mahan (VAP)
 • cOlaimalai iLavaraci (1947, VAP)
 • cAradaiyin than^diram (VAP)
 • thiruvazhundUr civakkozundu (VAP)
 • kaLvanin kAthali (1938)
 • thyAka bUmi (1938)
 • makutAthipathi (1942)
 • apalaiyin kaNNiir (1974)
 • thEvakiyin kaNavan (1950)
 • mohinith thiivu (1950)
 • poymaan karatu (1951)
 • ponnai vanaththup puli (1952)
 • amara thArA (1954)

kaNNadAcan (A.L. muthaiyA, 1926-1981)
 • cEraman kadali (VAP)
 • aaci (VAP)
 • paarimalaik kodi (VAP)
 • aayiramkAl maNdapam (VAP)
 • manadhukku thUkamillai(VAP)
 • caracuvin coundarya lahari (VAP)
 • Umaiyan kOtai (VAP)
 • vElankudith thiruvizha (VAP)
 • brin^dhAvanam (VAP)
 • vilakkumattumA civappu (VAP)
 • manampOl vAzhvu (VAP)
 • cingAri pArtha chennai (VAP)
 • adaivida rahaciyam
 • kannadaasan kadaihal (VAP)
 • saidikkadaihal (VAP)
 • vanavaasam (history)
 • kAthal koNda tennAdu
 • oru kaviNYanin kathai
 • cinkAri pArtha cennai
 • sindhittEn sindhittEn (VAP)
 • civagangai ceemai (drama) (VAP)
 • raaja dhaNdanai (drama) (VAP)
 • anaarkali (drama) (VAP)
 • avaL oru inthup peN (KP)
 • civappukkal mUkkuththi (KP)
 • raththa pushpangkaL (KP)
 • avaLukkAka oru pAdal (KP)
 • svarna carasvathi (KP)
 • nadantha kathai (KP)
 • micA (KP)
 • muppathu nALum powrNami (KP)
 • kadal koNda thennAdu (KP)
 • arangkamum antharangkamum (KP)
 • Ayiram thiivu angkayarkaNNi (KP)
 • theivath thirumaNangkaL nAtakam (KP)

kaviNYar vairamuthu
 • ithanAl cakalamAnavarkaLukkum (TMP)
 • kAvi niraththil oru kAthal (TMP)
 • inthap pUkkaL virpanaikkalla (TMP)
 • en pazhaiya panai OlaikaL (TMP)
 • inthak kuLaththil kallerinthavarkaL (TMP)
 • raththa thAnam (TMP)
 • cirpiyE unnai cethukkukirEn (TMP)
 • ella nathiyilum en Odam (TMP)
 • thiruththi ezhuthiya thiirpu (TMP)
 • kavirAjan kathai (TMP)
 • ithuvari naan (TMP)
 • kodimaraththil vErkaL (TMP)
 • villOdu vA nilavE (TMP)
 • en jannalin vazhiyE (TMP)
 • oru maunaththin capthangkaL (TMP)
 • kalvettukkaL (TMP)
 • avaLukku mElE oru vAnam (TMP)
 • kElvikaLal oru vELvi (TMP)
 • vadukapatti muthal vAlka varai (TMP)

kOvai maNicEkaran (1927 - )
 • cErasooriyan (VAP)
 • kuRRalak kuravanchi (VAP)
 • ajAtha chatru (VAP)
 • than^thaiyumAnavan (TMP)
 • kARRu veLiyidaik kaNNammA (TMP)
 • cEran kulakkkodi (TMP)
 • vEngkai vanam (TMP)
 • thOhai mayil (TMP)
 • rAja karjanai (TMP)
 • collith therivathillai (TMP)
 • azhakin n^iram (TMP)
 • verum vayiru
 • cirukathaic celvam
 • vAzhvin viLakkukaL
 • oru viithiyin kathai
 • thennagkiiRRu
 • mungkil ilaimEL
 • cempaiyin celvi
 • kangkai nAcciyAr
 • yAka cAlai
 • thAyum cEyum
 • rAja mOhini (MMP)
 • cuthanthira pUmiyil veLLainira nAraikaL
 • n^iila mallikai (MMP)
 • mukilil muLaiththa mukam (MMP)

kOmakaL (Rajalakshmi Ramamurthi, 1933 - )
 • panimalar
 • anbin citharal
 • iruvaril oruvar
 • cudar viLakku
 • muthal canthippu
 • uyirin amuthE
 • mEka ciththirangkaL
 • mAya vAzhvu

kumAracAmi, thA.n^A
 • kuRukkuc cuvar (AP)
 • kanyA kumAri (AP)

kumudhini (T. Ranganayaki)
 • thivAn mahaL
niilu (Nila Ramamurthi, 1923 - )
 • kamalAvin dairi
 • kungkumam
 • kalyANiyin kanavu
 • kadampacAram cirithathu
lakshmi
 • mithila vilAs (TMP)
 • vacanthakAla mEham (TMP)
 • ammA enakkaha (TMP)
 • kAla muzhuvadum kAthiruppEn (TMP)
 • latciyavAthi (TMP)
 • kAnycanaiyin kanavu (TMP)
 • idO oru ithayam (TMP)
 • vAnampAdikku oru vilangku (TMP)
 • pUkkuzhi (TMP)
 • mannippin maRupakkam (TMP)
 • oRRai natcathiram (TMP)
 • azahu ennum theivam (TMP)
 • kaiyil aLLiya malarkaL (TMP)
 • vaira mookkuthi (TMP)
 • mangkaLavin kaNavan (TMP)
 • corgaththin kathavuhal (TMP)
 • cooryakangtham (TMP)
 • maNNum poNNum (TMP)
 • unakku nAn enakku n^ii (TMP)
 • thoduvAnam veLiyilE (TMP)
 • koondukku veLiyE (TMP)
 • veLLai n^iRathil our poonai (TMP)
 • uyirE OdivA (TMP)
 • cAdharaNa manithan (TMP)
 • AprikA kaNdathil pala ANdukal(TMP)
 • vENA oru vENai (TMP)
 • arraku mAligai
 • pen manam
 • padiththa manaivi (AP)

lakshmi rAjarathnam
 • ithayakkOyil (AP)
 • pUkkaL menmaiyAnavai (AP)
 • nurse mAthavi (AP)

mAyAvi (S.K. Raman, 1917 - )
 • akathi
 • calanam
 • onrE vAzhvu
 • makkaL celvam

mahEn^dran
 • oorikki (VAP)
 • metti (VAP)
 • marudhani (VAP)
 • thangapadhakkam

mEthA, mu
 • kanavuk kuthiraikaL (TMP)
 • Urvalam (TMP)
 • oru vAnam iru cirahu (TMP)
 • ithayathil nARkAli (TMP)
 • kaNNiir pookaL (TMP)
 • thiruvizhavil oru therup pAdahan (TMP)
 • n^an^thavana n^AtkaL (TMP)
 • muhaththukku muham (TMP)
 • avarhaL varukirArkaL (TMP)
 • n^adan^tha n^AdahangkaL (TMP)
 • ennudaiya pOdhi marangkaL (TMP)
 • kAththirun^tha kARRu (TMP)
 • avaLukku oru kaditham (TMP)
 • pakkam pArththup pEcuhirEn (TMP)
 • idaya vAcaL (TMP)
 • ninaiththathu n^ehizhn^thathu (TMP)
 • nAnum en kavithaiyum (TMP)
 • thiran^tha puththakam (TMP)
 • n^Ayakam oru kAviyam (TMP)
 • chozha nilA

n^atarAjan, A.
 • ninaivellam nirmala (VAP)

prabaNYan
 • nERRu manitharkaL (TPA)
 • oru vooril iraNdu manitharkaL (TPA)
 • AngkaLum peNkaLum (TPA)
 • mahAn^athi (TPA)

pArthacArathi, naa (P. Manivannan, 1932- )
 • thuLaci mAdam (TPA)
 • cAyangkAla mEkangkaL (TPA)
 • kuruNYi malar
 • pon vilangku
 • pattuppUchi
 • kapAtha puram
 • nerrikkirAn
 • malaiccikaram
 • paNdimAthEvi
 • maNipallavam
 • pirantha maN
 • camuthAya viithi
 • neNYa kanal
 • AtmAvin rakangkal
 • aNintha malar
 • arathin kural
 • ilaiyuthir kAlathu iravukaL
 • kOpura thiipam
 • vaNYi mAnakaram
 • niila nayanangkaL
 • karchuvarkaL
 • cAththiya veLLam
 • poy mukangkaL
 • paccai kuzhanthaikal
 • thiivatti koLLai
 • nallappAmbu thiirpu
 • ithu pothu vazhi alla
 • puthiya pAlam
 • kangkai innum vatRividavillai
 • valampuri cangku
 • thEvaithaikalum corkalum

punithan
 • avan avaL avar (MMP)
 • kutti natcaththiram (MMP)
 • ivar avaralla (MMP)
 • pErukku oru manaivi (MMP)
 • pErukku oru kaNavan (MMP)
 • kalA, en cilAsmEt (MMP)
 • Acai mukam maranthupOccE (MMP)
 • kaRRathu kAthal aLavu (MMP)
 • irumpukkum ithayamuNdu (MMP)
 • athO avaLthAn (MMP)
 • than^thaiyumAnavaL (MMP)
 • orE tharam orE thAram (MMP)
 • poNNE poimAnE (MMP)

priya kalyANarAman
 • enakku pin evan? (MMP)
 • kUdaiyilE enna pU? (MMP)
 • muRpakal ceyyin piRpakal vilangku (MMP)
 • kAthal pallakku (MMP)

premA n^an^thakumAr
 • puyal nilaippathillai (AP)
 • amuthathuLi uthirn^thathu (AP)
 • oru nAL pozhuthu (AP)

rAjam krishNan (Mitra, 1925- )
 • vErukku niir (TPA)
 • kazhalil mithakkum thIpangkaL (TPA)
 • cERRil manitharkaL (TPA)
 • malarkaL (TPA)
 • karippu maNikaL (TPA)
 • avan (TPA)
 • Uciyum uNarvum
 • peN kuraL
 • anpuk kada
 • mAyaccuzhal
 • kaiviLakku
 • bAnuvin kAthalar
 • kuriNYithEN
 • thanga muL
 • malai aruvi
 • vaLaikkaram
 • puyalin maiyam
 • vilangkukaL
 • vErukku niir
 • rOja ithazhkaL
 • kAdukaL
 • muLLum malarnthathu
 • annaiyar pUmi
 • viidu
 • alaivAikkaraiyil
 • calanangkal
 • vidiyum mun
 • kattuk kAval
 • iruthiyum thodakkamum
 • karuppu manikaL
 • kAlam
 • paccai kodi
 • alai kadalilE
 • uyirppu

rangarAjan, rA. ki (1927- )
 • moovirandu eezhu (VAP)
 • vayadu padineezhu (VAP)
 • padahu veedu (VAP)
 • cumai thAngki
 • iru caththiyam
 • muthal mottu muthaliya palA
 • pallakku
 • nilA ninaiyumA?
 • thitiirendru oru nAl

ranganAyaki, S (1924 - )
 • thiyAkaththin madiyil
 • pAkkiyavathi
 • thai piranthathu

rAmanAthan, L (1926-1977)
 • cankarlAl
 • innoru ceruppu engE
 • maraintha nakaram
 • veRi
rAmacAmi, cuntara (1931 - )
 • akkarai ciimaiyil
 • thiraikaL Ayiram
 • pallakku thAkkikaL
 • oru puliyamarathin kathai
 • paLLam
 • nadunici nAikaL
rAmanAthan, aru
 • irAjarAja chOzhan
 • kathAnAyaki
 • kOzhippandhayam
 • vEdALam conna kadaikaL
 • manOraNYitham
 • vAnavil
 • viirapANdiyan manaivi
 • kuNdu mallikai
S.A.P
 • cinnammA (MMP)
 • kAthalenum thiivinilE (MMP)
 • pirammacAri (MMP)
 • enakkenru Or ithayam (MMP)
 • inRirvu (MMP)
 • piRantha nAL (MMP)
 • Oviyam (MMP)
 • collAthE (MMP)
 • nakarangkaL mUnru, corkam onru (MMP)
 • nii (MMP)
 • inRE, ingkE, ippOthE (MMP)
 • malarkinRa paruvaththil (MMP)
 • unnaiyE rathiyenru (MMP)
 • kettathu yArAlE (MMP)
 • mUnRAvathu (MMP)

thEvan ('Anantha vikatan")
 • justice jagannAthan (AP)
 • mister vEdAntham (AP)
 • kOmathiyin kAthalan (AP)
 • srimAn cutharcanam (AP)
 • c.i.d. canthuru (AP)
 • En intha acattuththanam (AP)
 • mallari rao kathaikaL (AP)
 • nadan^thathu n^adanthapadiyE (AP)
 • mAlathi (AP)
 • rAjiyin piLLai (AP)
 • pArvathiyin cangkalpam (AP)
 • viccuvukku kadithangkaL (AP)
 • cinnaNYciRu kathaikaL (AP)
 • manitha cupAvam (AP)
 • pallucAmiyin thuppu (AP)
 • ciinuppayal (AP)
 • jAngkiri cundaram (AP)
 • pOkkiri mAma (AP)
 • appaLak kaccEri (AP)

thAmaraikaNNan (V. Rajamanickam, 1934 - )
 • ellAm inpa mayam
 • thanga thAmarai
 • pEcum UmaikaL
 • mUnrAvathu thuruvam
 • Arucuvai
 • oru manithan theivam AkirAn
 • nalla nAL
 • killivaLavan
 • maruthu pANdiyan
 • cANakkiyan cAmrAjyam
umA chan^dran
 • anbuLLa ajitha (VAP)
 • aahAyam bhoomi (VAP)
 • thaariNi (novel) (VAP)
 • pariharam (novel) (VAP)
 • mullum mAlarum (VAP)
vikraman
 • choza mahudam (VAP)
 • chittira valli (VAP)

vishvacEnan
 • paNdiyan mahaL (novel) (VAP)
vANidAcan (T. Rangaswami, 1915-1974)
 • ezhilOviyam
 • inba ilakkiyam
 • thiirtha yAththirai
 • kOti mullai
 • iravu varavillai
 • ciriththa nuNA
------------ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
List of Tamil Book Publishers in Madras referenced in the above list:
 • Kannadasan Pathippaham (KAP)
  12, Kannadasan salai, T. Nagar, Madras- 600 017
  Tel: 434 5022
 • Vanadhi Pathippaham (VAP)
  PO Box 6151, 13, Deenadhayalu St, T. Nagar, Madras - 600 017
  Tel: 434 2810
 • Manivachar Pathippaham (MVP)
  8/7, Singer St, Parrys Corner, Madras-600 108)
  Tel: 561 039
 • Manimekalai Prasuram (MMP)
  POBox 1447, 4, Thanikachalam St, T. Nagar, Madras-600 017
  Tel: 434 2926 Fax: 434 6082
 • Thirumagal Nilayam (TMP)
  55, Venkata narayana Salai, T. Nagar, Madras-600 017
  Tel: 434 2899 Fax: 434 1559
 • Allaiance Publishers (ALP)
  PO BOx 617, 244, Ramakrishna Mutt Road, Mylapore, Madras - 600 004
  Tel: 494 1314
 • The Little Flower Company (LIFCO) Associates (LIF)
  PO Box 1028, 43, Ranganathan Street, T. Nagar, Madras - 600 017
  Tel:434 1538
 • Sri Ramakrishna Math (RAM)
  16, Sri Ramakrishna Math Road, Mylapore, Madras- 600 004
  Tel: 494 1231
 • Meenakshi Puttaha Nilaiyam (MPN)
  60, Melak gopurath theru, Madurai-625 001
 • Thamizh puththakaalayam (TPA)
  11, Sivaprakasam St, Pondy Bazaar, T. Nagar, Madras - 600 017
  PO Box 5193, Tel: 4345904
 • Kumari Padithippaham (KUP)

Google
Web tamilelibrary.orgLike to order Tamil books?
click here to see a list of Books of interest to Tamil Diaspora that you can order directly from
Click here to go to Guestbook page

Page visits to the site since Nov 16, 2005: